Points
1

l'alchimiste

213

/24

2

Salem

191

/24

3

Samir

162

/24

4

SAMSUFFI

140

/23